भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< previous1234Next >

Zaphrentis

जेफ्रेन्टिस

Zaratite

जेराटाइट

Zastruga

जस्त्रुगा

Zed phenomenon

जेड जाथाय

Zeillaerias

जाइलेरिया

Zeilleria curnuta

जाइलेरिया कार्नुटा

Zenith-pointing system

फैसालि दिन्थि खान्थि

Zeolite

जियोलाइट, (गिदिर ख’निज हानजा)

Zeolitic facies

जियोलाइट समान आखुआरि

Zeolitisation

जियोलाइट जानाय

Zero isopach

समान बिथायारि लाथिख’ हांखो

Zero-length spring

लाथिख’ लाउथाइ फुंखा

Zeta potential

जीटा थाखोमा गोहो

Zeugo gleosyncline

जुगो भू हाज’ सो

Ziervogel process

जीर्बोगेल खान्थि

Zigzag

खेंख्रा-खेंख्रि

Zimen water

थामा गोनां दै

Zinc

जिंक

Zincite

जिंकाइट

Zinckenite

जिंकनाइट
< previous1234Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App