भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ovicell

दुलुर जिबख्रि

ovulite

दुलुर अन्थाइ, दावदै अन्थाइ

ox-bow lake

गराय आसुगुर बिलोमा

oxidation

अक्सिजाबनाय

oxide

अकसाइद

oxidised zone

आक्सि जाब ओनसोल, अक्सिजेन जाब ओनसोल

oxygen

अक्सिजेन

oxygenated water

अक्सिजेनगोनां दै

oxygen salt

अक्सिजेन सुंख्रि

oxygen scale

अक्सिजेन सेवारी

oxymel

अक्सिमेल

oyster

अयस्टार, सामुहारि

ozokerite

अजोकेराइट, खनिज मोम

ozone conentration

अजन रोजोबथाय, अजन जथायनाय

ozone history

अजन जारिमिन

ozone layer

अजन थोरफो, अजन थाखो

ozone magnetism

अजन बोकथाबमा
अजननि चुम्बक

ozone region

अजन ओनसोल

ord silver ore

गोजा रुपा फेरखोना

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App