भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Magnetic survey

बोगथाब जरिब

Mgnetic tape

सुम्बकआरि फिथा

Magnetic variation

सुम्बकआरि फाराग, सुम्बकआरि सोलायनाय

Magnetic vibrator

सुम्बक मावग्लुं होग्रा, सुम्बक थेरहोग्रा

Magnetism

सुम्बक बोगथाबनायनि गोहो, सुम्बकनि गोहो

Magnetometer

सुम्बक मान सु’जुन्थि

Magnification

फेदेरनाय, फुवारनाय

Magnified

गिदिर खालामनाय, गुवार खालामनाय

Magnifying glass

फेदेरखां आयना

Magnifying power

फेदेरखां गोहो

Magnitude

बिबां, गेदेर महर, गोनांथि

Main boundary thrust

गाहाय सिमा गब्र

Main intake

गाहाय हाबफैलामा

Main land

गाहाय हामा, हादाब

Main roadway

गुदि लामा

Main seam

गुबै थाखो, गाहाय थोरफो फारग

Main trend

गाहाय सारि

Maintenance

सामलायनाय

Major factor

गुबै जाहोन, गुदि जाहोन

Major fault

गिदिर गोगाव

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App