भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kindly

जाथाव अन्थाइ

Kindred

जाथावना अन्थाइ, रोखोमारि अन्थाइ

Kinetic energy

खारथायारि गोहो

Kinetic eruptive energy

खारथाइ बेरफ्रुआरि गोहो

Kink

देबोर नांनाय, साफ्रेनाय

Knee fold

हान्थु दब, समान खनाथि दबनाय

Knick point

दै ज’रा बिन्दो

Knife edge

सिखा रुगुं

Knits

गान्थि खानाय, ज’ खालामनाय

Knitted texture

ज’ जानाय दाथाइ, जथाइ दाथाइ

Knobs

थिला, लादुमा

Knobby

लादुमा गोनां

Knoll reef

हाफाव हा थाला, थिला इनजुर

Knot

गान्थि, खा

Knotted schist

गान्थि गोनां शिस्ट

Knox hole

नक्स गुदुं

Konimeter

कनिमिटार, बार-हाद्रि सुजुनथि

Krystic

बरफ गोनां, बरफआरि

Kunzite

कुन्जाइट

Kurbash

कुरबास

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App