भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Accounts receivable financing

मोन्नांगौनि हिसाब राङारि

Account stated (account accepted)

नाजाउनाय हिसाब

Accreditee

थान्दै गायसननाय हाबा

Accrual

मोन्नाय मुनाफा

Accrual basis

मोन्नाय मुनाफा, मुनाफानि (लामा) बिथा

Accrual accounting

मुनाफानि हिसाब

Accrued holiday remuneration

जिरायनाय समनि जदांमोनथाय

Accrued interest

मोन्नांगौ मुलामफा(सुत)

Accumulated balance

जोबथा आद्रा/जोबथा ज’थाय आद्रा

Accumulated divided

जोबथा मुलामफा बाहागो

Accumulated profit

जोबथा मुलामफा

Accumulated stock

जमा स्टक

Accumulation (i) act of accumulating (ii) accumulated goods (iii) increased effect of advertising by repeated insection

बुथुमनाय
(i) बुथुमनाय हाबा
(ii) जमा बेसाद
(iii) फोसाउयै फोसावै दिहुन्नाय बेसादनि हाथाइ अरहोनाय

Accumulation of bonus

बोनस जमा, बानस जमा

Accumulation of capital

जमा थुबिल

Accumulated of wealth

दोहोन जमाइनाय

Accuracy test

नोंगौथिनि आनजाद

Acid and chemical damage policy

एचिद आरो केमिकेल जों गाज्रि जाहोनाय खान्थि

Acid test ratio

एचिद आनजाद रुजुजखा

Acknowledgement

1. गनायथि, 2. मोन्नाय फोसावथाइ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App